จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial & Organizational Psychology) เป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริงและหลักการทางจิตวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ของบุคลากรภายในองค์การ slotxo องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ประสิทธิผลขององค์การ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุดิบ หรือเครื่องจักร บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยสำคัญที่สุดของการดำเนินงาน หากองค์การต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และสามารถทำให้บุคลากรของ องค์การทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพแล้ว การดำเนินงานขององค์การย่อมบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายได้ในที่สุด xoslot จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมุ่งใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และประยุกต์ใช้ในขอบข่ายดังนี้จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial & Organizational Psychology) การประยุกต์หลักจิตวิทยาในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเน้นกระบวนการและวิธีการบริหารบุคคล พฤติกรรมองค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน้าที่ของผู้ร่วมงานในองค์การจิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Psychology of Human Resource and Organizational Development) การประยุกต์ใช้ เครดิตฟรี หลักการเรียนรู้เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การนำหลักทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน การประเมินผลการพัฒนา นอกจากนี้ยังนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาองค์การได้จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) การศึกษาเกี่ยวกับบุคคลในฐานะที่เป็นผู้ใช้ผลิตผลและบริการต่างๆ ของวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาครัฐ มุ่งนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้เพื่อการโฆษณา การจูงใจ ทัศนคติและนิสัย ตลอดจนการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค สล็อต xo การวัดผลทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรม (Psychological…

Continue Reading

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการนำความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ไปใช้ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการและการวางแผนงาน อุตสาหกรรมการผลิต การโฆษณาสื่อสาร การจำหน่าย การบริโภค และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาไปช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่ดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการวางตนตามบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน slotxo จากความหมายของจิตวิทยาอุตสาหกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรมนั้น จะต้องศึกษาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม แล้วหาวิธีการนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมทุกด้าน ทุกขั้นตอน นับแต่ขั้นตอนการเริ่มงานอุตสาหกรรม การผลิต การติดต่อสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการให้บริการที่สนองความพอใจของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้โดยผู้ให้บริการก็ทำงานได้ด้วยความสุขความพอใจ เจ้าของกิจการก็ประสบความสำเร็จและเกิดความสุขความพอใจในงาน จึงเห็นได้ว่า การที่จะได้ชื่อว่าใช้จิตวิทยาเป็นนั้นต้องก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือโดยสมัครใจกับทุกฝ่าย xoslot จิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรมได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับในวงการ อุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีผลมาจากการนำจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรมมาใช้ทั้งสิ้น การให้ความรู้ทางจิตวิทยาจัดองค์กรอุตสาหกรรมที่เหมาะสมทันสมัย จะทำให้บุคลากรขององค์การสามารถผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพตามที่องค์กรและลูกค้าต้องการ เครดิตฟรี รายละเอียดในหน้าที่หลัก 4 ประการ มีดังต่อไปนี้4.1 หน้าที่ในการวิจัย การวิจัยคือ การค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับปัญหาต่างๆ ได้เช่น อาจจะวิจัยวิธีการฝึกอบรมชนิดหนึ่งว่า จะมีประสิทธิภาพต่อการฝึกอบรมคนงานในลักษณะงานใด หรือวิจัยถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและจูงใจในการทำงานของคนงาน4.2 หน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรม ในบทบาทนี้ นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรจะทำหน้าที่ช่วยดำเนินการ และจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมการทดสอบบุคลากร โปรแกรมการฝึกอบรม โปรแกรมการประเมินผลคนงาน…

Continue Reading